Жінок беруть на військовий облік військовозобов’язаних.

З 1 жовтня 2022 року жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних (ч. 11 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n700, далі – Закон).

Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають жінки, які належать до категорій, зазначених у частині одинадцятій статті 1 цього Закону (ч. 2. ст. 37 Закону). 

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та дотримання правил військового обліку. (ч. 12 ст. 1 Закону).

Відповідно до Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 11.10.2021 №313 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1566-21#n13), спорідненими спеціальностями є:

- Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія

- Телекомунікації та радіотехніка

- Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

- Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

- Науки про Землю, географія, фізика та астрономія

- Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

- Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості

- Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза

- Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування

- Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія

- Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна

- Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування

- Видавництво та поліграфія

- Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення

та спорідненими професіями є:

- Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер)

- Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів

- Оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я

- Професіонали в галузі ветеринарної медицини, ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії

- Менеджери (управителі) на пошті та зв’язку, службовці, що зайняті на пошті та подібними роботами

- Кухарі

- Перекладачі та усні перекладачі.

Також Законом визначено, що можуть звільнитися з військової служби військовослужбовці-жінки у зв’язку з вагітністю або, які мають дитину (дітей) віком до 18 років (ст. 26 Закону).

Крім того, пам’ятаємо про перелік підстав, коли не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які визначено статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text).